Проекти

                                                                                                                                                                

 

ДОЕВ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-3.001-0491-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в ДОЕВ ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на ДОЕВ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност.

Обща стойност: 1 606 000.00лв., от които 826 710.00лв. европейско и 145 890.00лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 18.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.


Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Шприц машина 1 (2 бр.), Шприц машина 2 (2 бр.) и Шприц машина 3 (2 бр.)”.
За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.